O Som Do Jazz at SPIFFS

Vinoy Park, St. Petersburg

O Som Do Jazz performs on SPIFFS (St. Petersburg International Folk Fair Society from 3:30 - 5 PM.